Γενικές Ενισχύσεις

Οι Γενικές Ενισχύσεις Περιλαμβάνουν τρεις επιμέρους κατηγορίες όπως περιγράφονται παρακάτω:

1. Γενικές Ενισχύσεις

α) Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού:

 • Δικαιούχοι είναι το σύνολο των επιλέξιμων για τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο επιχειρήσεων.
 • Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για αγορά και εγκατάσταση μηχανημάτων νέων και υπο προϋποθέσεις μεταχειρισμένων και η αγορά μεταφορικών μέσων.
 • Δίνεται το κίνητρο μόνο της φορολογικής απαλλαγής σε ποσοστό ίσο με το αναλογούν του χάρτη περιφεριεακών ενισχύσεων.
 • Οι επιτόπιοι έλεγχοι θα διενεργούνται επι τυχαίου δίγματος.

β) Γενική επιχειρηματικότητα:

 • Δικαιούχοι είναι το σύνολο των επιλέξιμων για τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο επιχειρήσεων.
 • Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν τις περιφερειακές ενισχύσεις (κτιριακά, εξοπλισμός κλπ) και λοιπές άυλες δαπάνες εκτός Π.Ε..
 • Δίνεται το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής, του leasing, της επιδότησης δημιουργούμενης απασχόλησης σε ποσοστό ίσο με το αναλογούν του χάρτη περιφεριεακών ενισχύσεων.
 • Μόνο στις ειδικές κατηγορίες επιχειρήσεων (εξωστρεφείς, καινοτόμες, με αύξηση απασχόλησης κ.α.) δίνεται η δυνατότητα επιχορήγησης σε ποσοστό ίσο με το 70% του ανώτατου επιτρεπτού ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

γ) Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ:

 • Δικαιούχοι είναι οι υπο ίδρυση ή νεοσύστατες ανεξάρτητες ΜΜΕ (λιγότερο από 7 έτη λειτουργίας χωρίς συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις).
 • Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν τις περιφερειακές ενισχύσεις (κτιριακά, εξοπλισμός κλπ) και λοιπές άυλες δαπάνες εκτός Π.Ε.
 • Δίνεται το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής, του leasing, της επιδότησης δημιουργούμενης απασχόλησης σε ποσοστό ίσο με το αναλογούν του χάρτη περιφεριεακών ενισχύσεων
 • Στις ειδικές κατηγορίες επιχειρήσεων (εξωστρεφείς, καινοτόμες, με αύξηση απασχόλησης κ.α.) δίνεται η δυνατότητα επιχορήγησης σε ποσοστό ίσο με το 100% του ανώτατου επιτρεπτού ορίου, ενώ στις λοιπές κατηγορίες το ποσοστό αυτό φτάνει στο 70% του ανώτατου επιτρεπτού ορίου

2. Επενδύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα, Συνέργειες και Δικτυώσεις

α) Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ

 • Δικαιούχοι είναι οι ΜΜΕ
 • Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια που αφορούν στην ανάπτυξη τεχνολογίας ή/και στη δια της τεχνολογικής ανάπτυξης παροχή υπηρεσιών.
 • Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν τις περιφερειακές ενισχύσεις (κτιριακά, εξοπλισμός κλπ) και λοιπές άυλες δαπάνες εκτός Π.Ε.
 • Δίνεται το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής, του leasing, της επιδότησης δημιουργούμενης απασχόλησης σε ποσοστό ίσο με το αναλογούν του χάρτη περιφεριεακών ενισχύσεων
 • Στις ειδικές κατηγορίες επιχειρήσεων (εξωστρεφείς, καινοτόμες, με αύξηση απασχόλησης κ.α.) δίνεται η δυνατότητα επιχορήγησης σε ποσοστό ίσο με το 100% του ανώτατου επιτρεπτού ορίου, ενώ στις λοιπές κατηγορίες το ποσοστό αυτό φτάνει στο 70% του ανώτατου επιτρεπτού ορίου.

β) Συνέργειες και Δικτυώσεις

 • Δικαιούχοι είναι σχηματισμοί συνέργειας και δικτύωσης (συστάδες – clusters, εφεξής clusters), δηλαδή δίκτυα επιχειρήσεων και ερευνητικών/εκπαιδευτικών ιδρυμάτων , που δραστηριοποιούνται σε περιφερειακό ή διαπεριφερειακό επίπεδο και έχουν θεματική εστίαση
 • Στα clusters που υπάγονται στο παρόν καθεστώς, πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον  οχτώ (8) επιχειρήσεις για επενδυτικά σχέδια που πρόκειται να υλοποιηθούν στην Περιφέρεια Αττικής ή στο Νομό Θεσσαλονίκης, ή πέντε (5) επιχειρήσεις για επενδυτικά σχέδια, που πρόκειται να υλοποιηθούν στους λοιπούς νομούς της επικράτειας
 • Τα clusters που αποτελούνται από ΜΜΕ, ενισχύονται με τα κίνητρα της φορολογικής απαλλαγής, της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης,
 • Στα clusters, στα οποία περιλαμβάνεται τουλάχιστον μία μεγάλη επιχείρηση, παρέχονται τα κίνητρα της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης της χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

3) Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί – Ταμεία Συμμετοχών

 • Προβλέπεται η εκ μέρους του ελληνικού Δημοσίου δυνατότητα ίδρυσης ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών (εφεξής “Ταμεία Συμμετοχών” – Funds of Funds), κατά την
  έννοια των Ορισμών της παραγράφου 34 του άρθρου 2 Γ.Α.Κ., συμμετοχής ή παροχής εξουσιοδότησης σε υφιστάμενους, που επενδύουν μέσω νέων χρηματοδοτικών εργαλείων, για την ενίσχυση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων
 • Με τη χρηματοδότηση των ανωτέρω ταμείων θα επιδιώκονται ενδεικτικά τα εξής: α) η δημιουργία νέων και η μεγέθυνση υφισταμένων επιχειρήσεων, ιδίως εκείνων, οι οποίες δίνουν έμφαση στη καινοτομία και στην απασχόληση, έχουν εξαγωγικό προσανατολισμό και παρουσιάζουν δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης, β) η αναδιάρθρωση βιώσιμων επιχειρήσεων, γ) η ανάπτυξη της αγοράς κεφαλαίων για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, δ) η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων και όσων απασχολούν από 250 έως 500 εργαζόμενους.
 • Η δημόσια χρηματοδότηση μέσω των ανωτέρω ταμείων θα παρέχεται προς ανεξάρτητους ιδιώτες επενδυτές, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες στην παρ. 2 του άρθρου 21 Γ.Α.Κ. ενισχύσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου.

4) Ολοκληρωμένα Χωρικά και Κλαδικά Σχέδια

 • Δικαιούχοι είναι οι επιχειρήσεις και οι συνεργατικοί σχηματισμοί (clusters), οι οποίοι συμμετέχουν σε κλαδικά ή τοπικά παραγωγικά συστήματα ήσε επιμέρους παραγωγικές αλυσίδες αξίας. Τα ανωτέρω συστήματα ή αλυσίδες αξίας δύνανται να αναπτύσσονται σε περιφερειακό και διαπεριφερειακό επίπεδο. Σε κάθε επενδυτικό σχήμα είναι υποχρεωτική η συμμετοχή δέκα (10) τουλάχιστον φορέων.
 • Εκτός των ενισχυόμενων επιχειρήσεων και των clusters, στα επενδυτικά σχήματα δύνανται να συμμετέχουν, οργανισμοί έρευναςκαι διάδοσης γνώσεων, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλοι συναφείς οικονομικοί παράγοντες. Οι ως άνω φορείς δύνανται να συμμετέχουν με δικαίωμα ενίσχυσης μέχρι ποσοστού 10% του συνολικού ενισχυόμενου προϋπολογισμού.
 • Οι προτάσεις υποβάλλονται από επενδυτικά σχήματα με τη μορφή ολοκληρωμένων επενδυτικών προγραμμάτων, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεμονωμένα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων και των clusters.
 • Στα μεμονωμένα επενδυτικά σχέδια των συμμετεχουσών επιχειρήσεων παρέχονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων: φορολογική απαλλαγή, επιχορήγηση, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης, εξαιρουμένων των μεγάλων επιχειρήσεων, οι οποίες δεν ενισχύονται με το κίνητρο της επιχορήγησης.

5) Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους

 • το συνολικό επιλέξιμο κόστος της επένδυσης υπερβαίνει τα είκοσι (20) εκατομμύρια ευρώ,
 • το επενδυτικό σχέδιο δημιουργεί τουλάχιστον δύο (2) θέσεις εργασίας ανά ένα (1) εκατομμύριο ευρώ επιλέξιμου κόστους επένδυσης.
 • Τα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επενδυτικά σχέδια ενισχύονται με το κίνητρο της σταθεροποίησης του ισχύοντος κατά την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής συντελεστή φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων για χρονικό διάστημα, το οποίο ορίζεται στα δώδεκα (12) έτη από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου.
 • Εναλλακτικά, ο φορέας της επένδυσης δύναται, με την απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, να κάνει χρήση της φορολογικής απαλλαγής με ποσοστό ενίσχυσης 10% και έως του ποσού των 5.000.000 ευρώ.
 • Τα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επενδυτικά σχέδια δύνανται να κάνουν χρήση της διαδικασίας ταχείας αδειοδότησης μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων