Υπηρεσίες Marketing

Στρατηγικός & Επιχειρηματικός Σχεδιασμός

 

Η Global Partnership στηρίζει την ανάπτυξη της επιχείρησης σας σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον και εξασφαλίζει τα απαραίτητα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Συγκεκριμένα αναλαμβάνει:

 

 

 

 

Συμβουλευτική Ανάπτυξης Πωλήσεων

 

Με πολυετή εμπειρία και γνώση των αγορών, η Global Partnership αναπτύσσει για λογαριασμό της εταιρίας σας εγχειρίδια πωλήσεων, για να σας υποστηρίξει στη δημιουργία και εποπτεία ενός επιτυχημένου δικτύου πωλήσεων, με στόχο την αύξηση του μεριδίου της αγοράς και τον έλεγχο της κερδοφορίας της επιχείρησης.

 

 

 

Marketing Plan & Ενέργειες Marketing

 

H Global Partnership αναλαμβάνει την κατάρτιση ενός αποδοτικού Marketing Plan, που βασίζεται σε πλήρη ανάλυση του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης και στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης των προϊόντων/υπηρεσιών της εταιρίας, με ταυτόχρονη εξασφάλιση της απαιτούμενης κερδοφορίας. Κατά την αρχική του κατάρτιση οφείλει να είναι απλό και κατανοητό, ώστε να υπάρξει εφικτό και αποδεκτό.

 

 

 

Εφαρμοσμένο Marketing

 

Με την υπηρεσία του εφαρμοσμένου μάρκετινγκ, η Global Partnership εφαρμόζει σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης, έναν συνδυασμό εργαλείων προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, με σκοπό την αύξηση του μεριδίου αγοράς, τη βελτίωση της κερδοφορίας και το χτίσιμο μιας ανταγωνιστικά βιώσιμης και επιτυχημένης επιχείρησης.

 

 

 

Έρευνα Αγοράς

 

Η Έρευνα Αγοράς αποτελεί τη συστηματική συλλογή και αξιολόγηση πληροφοριών από τις κατάλληλες ομάδες πληθυσμού με στόχο να βοηθήσει την επιχείρηση στη λήψη αποφάσεων (στρατηγικών και τακτικών) με το μικρότερο δυνατό ρίσκο για υπάρχοντα και νέα προϊόντα/υπηρεσίες και να ανακαλύψει νέες ευκαιρίες για τις δυνατότητες της επιχείρησης.

 

 

 

 

Οργανωτικός & Λειτουργικός Ανασχεδιασμός

 

Η Global Partnership αναλαμβάνει την οργάνωση ή αναδιοργάνωση της επιχείρησής σας με άμεσο στόχο την επίλυση εσωτερικών προβλημάτων της εταιρείας. Αναλύουμε διεξοδικά τη δομή και τον τρόπο λειτουργίας της και κατόπιν προτείνουμε και αναλαμβάνουμε να υλοποιήσουμε συγκεκριμένες παρεμβάσεις, οι οποίες μειώνουν τα κόστη και βελτιώνουν την αποδοτικότητα. Στη συνέχεια μελετούμε και υλοποιούμε εξωστρεφείς στρατηγικές ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της εταιρείας, με στόχο την αύξηση των πωλήσεων και της κερδοφορίας.