ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΙΙ: Ξεκινά στις 28/2/2018 η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων

 

 

Πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον 2018

 

 
 

Το διάστημα αυτό που πλέον λίγοι έχουν να διαθέσουν χρήματα για εργασίες βελτίωσης και ενεργειακής αναβάθμισης του σπιτιού τους, ακόμα και αν τελικά είναι οικονομικά απόλυτα συμφέρουσες και αναγκαίες. Τέτοιες εργασίες είναι σίγουρα η μόνωση ταράτσας η εξωτερική θερμομόνωση και η αλλαγή των κουφωμάτων, καθώς και τα τρία τους (μεμονωμένα ή συνδυαστικά) προσφέρουν εξοικονόμηση χρημάτων, βελτιωμένο βιοτικό επίπεδο και εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων.

Σε αυτό το πρόβλημα λοιπόν έρχεται να δώσει λύση το πρόγραμμα επιδότησης Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον ΙΙ 2017. Πρόκειται για ένα συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα από την Ελλάδα και το κοινοτικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ το οποίο έχει ως στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση του ήδη βεβαρημένου –  λόγω παλαιότητας – κτιριακού ιστού της χώρας και την μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο Μάρτιο του 2018 και προβλέπει μέγιστο επιλέξιμο προϋπολογισμό παρεμβάσεων έως 25.000€ ( συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ή ως 250€/m² για την αναβάθμιση κάθε είδους κατοικίας

 

Πως μπορώ να ενταχθώ στο νέο πρόγραμμα εξοικονομώ κατ’ οίκον 2017;

Καταρχάς, δικαίωμα συμμετοχής και ένταξης στο νέο πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που:

 1. Έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή υψηλής) ή επικαρπίας στο συγκεκριμένο ακίνητο.
 2. Ο προϋπολογισμός των δαπανών αναβάθμισης δεν θα υπερβαίνει τα 250€/τ.μ. με  ανώτατο όριο τις 25.000€.

Ποια είδη κατοικιών δικαιούνται επιδότησης;

Στο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ οίκον μπορούν να ενταχθούν όλες οι μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, καθώς και τα μεμονωμένα διαμερίσματα που ( με τα μέχρι τώρα δεδομένα ) πληρούν τα εξής:

 1. Πληρούν  τα εισοδηματικά κριτήρια.
 2. Ο προϋπολογισμός των δαπανών αναβάθμισης δεν θα υπερβαίνει τα 250€/τ.μ. με  ανώτατο όριο τις 25.000€.
 3. Έχει καταταχθεί βάσει ενεργειακού πιστοποιητικού σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της “Δ”.

Ειδική προϋπόθεση για πολυκατοικίες που πρόκειται να ενταχθούν ως σύνολο κτηρίου αποτελεί η εξής:

Τουλάχιστον το 50% των ιδιοκτησιών ( διαμερίσματα και λοιπές χρήσεις ) να έχουν χρήση κατοικίας. Οι ιδιοκτησίες δηλαδή που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (όπως π.χ. γραφεία ή καταστήματα ) εάν υπερβαίνουν το 50% , η συγκεκριμένη πολυκατοικία δεν μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα.

Ένταξη πολυκατοικίας στο πρόγραμμα εξοικονομώ κατ οίκον

Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση της ένταξης της πολυκατοικίας ως σύνολο κτηρίου υποβάλλεται σχετική αίτηση από τον εκπρόσωπο του συνόλου των ιδιοκτητών (συνήθως τον διαχειριστή) καθώς και επιμέρους αιτήσεις από τους ιδιοκτήτες διαμερισμάτων που επιθυμούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα. Σχετικά με τα εισοδηματικά κριτήρια, ισχύουν επίσης τα εξής:

 • Εφόσον πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια της  κλίμακας 1, 2 ή 3 (όπως αναλύονται παρακάτω) τουλάχιστον από το 50% των ιδιοκτησιών, οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων που βάσει εισοδήματος εντάσσονται στη κλίμακα 4 “κατεβαίνουν” στην κλίμακα 3 και οι ιδιοκτήτες με υψηλότερα εισοδήματα  “κατεβαίνουν” στην κλίμακα 4. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο κάθε ιδιοκτήτης εντάσσεται στην αντίστοιχη εισοδηματική κλίμακα.
 • Οι ιδιοκτήτες που δεν πληρούν τα κριτήρια συμμετέχουν στις δηλωθέντες δαπάνες παρεμβάσεων με ίδια κεφάλαια.

Ποιες είναι οι βασικές διαφορές από το προηγούμενο επιδοτούμενο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης;

Οι βασικές διαφορές μεταξύ του νέου και του παλαιού προγράμματος Εξοικονομώ κατ οίκον είναι μεταξύ άλλων ότι:

 1. Το ύψος του προϋπολογισμού ανά κατοικία δεν μπορεί να ξεπερνά τις 25.000€ ( αντί των 15.000€ στο προηγούμενο )
 2. Υπάρχουν περισσότερες εισοδηματικές κατηγορίες επιδότησης (ήταν 3 στο παλαιό πρόγραμμα)
 3. Δίνεται η δυνατότητα πρόσληψης ενεργειακού συμβούλου (δεν υπήρχε στο προηγούμενο πρόγραμμα)

Το πολυαναμενόμενο νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ οίκον 2017 θα έχει συνολικό προϋπολογισμό 400 εκ. ευρώ μαζί με τη συμμετοχή των τραπεζών, εκ των οποίων τα 292 εκ. ευρώ θα είναι δημόσια δαπάνη( 248 εκ. από το ΕΠΑΝΕΚ και 44 εκ. από το ΠΕΠ ) .Από το νέο πρόγραμμα αναμένεται να ωφεληθούν 40.000 νοικοκυριά.

Ποιες είναι οι κλίμακες επιδότησης που ορίζει το νέο πρόγραμμα;

Οι κλίμακες επιδότησης του προγράμματος εξοικονόμησης κατ οίκον φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Ατομικό Εισόδημα Οικογενειακό Εισόδημα Επιδότηση Αύξηση για κάθε προστατευόμενο μέλος Μέγιστη Επιδότηση
Έως 10.000€ Έως 20.000€ 60% 5% 70%
10.000€-15.000€ 20.000€-25.000€ 50% 5% 70%
15.000€-20.000€ 25.000€-30.000€ 40% 5% 70%
20.000€-25.000€ 30.000€-35.000€ 35% 5% 70%
25.000€-30.000€ 35.000€-40.000€ 30% 5% 50%
30.000€-35.000€ 40.000€-45.000€ 25% 5% 50%
35.000€-40.000€ 45.000€-50.000€ 0% 0% 0%

Σε κάθε περίπτωση το μέγιστο ποσό που μπορείτε να πάρετε ανά ιδιοκτησία από το εξοικονόμηση κατ οίκον είναι 25.000€ με Φ.Π.Α.
Αν υπάρχει διαθέσιμο το υπόλοιπο ποσό πέραν της επιδότησης αλλά δεν θέλετε να πάρετε δάνειο από τράπεζα μπορείτε να ενταχθείτε στο πρόγραμμα καθώς η δανειοδότηση από τράπεζες δεν είναι υποχρεωτική. Έτσι, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν ίδια κεφάλαια, ούτως ώστε σε συνδυασμό με τη χρηματοδότηση να συμπληρώσουν τον προϋπολογισμό των επιλέξιμων δαπανών.

Για να μπείτε στο πρόγραμμα εξοικονομώ κατ οίκον απαιτείται η διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων (πριν και μετά τις τροποποιήσεις), το κόστος των οποίων καλύπτεται κατά 100% από το πρόγραμμα, μετά την επιτυχή υλοποίηση του έργου.

Επιπλέον, καλύπτεται δαπάνη για αμοιβή συμβούλου έργου.

Ποιες εργασίες καλύπτει το πρόγραμμα εξοικονομώ κατ΄οίκον;

Οι εργασίες που πρόκειται να επιδοτήσει το νέο Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον 2017 είναι:

 • Η εξωτερική θερμομόνωση στο κέλυφος του κτιρίου ( που αφορά την θερμομόνωση τοίχων , δωματίων και πυλωτής ).
 • Η μόνωση – θερμομόνωση ταράτσας.
 • Η αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα ενεργειακά αποδοτικότερα καθώς και συστημάτων σκίασης.
 • Η αντικατάσταση του συστήματος θέρμανσης.
 • Η εγκατάσταση εναλλακτικών πηγών παροχής ζεστού νερού ( ηλιακός θερμοσίφωνας ).
 • Η εγκατάσταση αντλιών θερμότητας.

Επιλεξιμότητα Δαπανών

Οι παρεμβάσεις οι οποίες μπορούν να γίνουν από τους ενδιαφερόμενους αφορούν τις εξής κατηγορίες:

 

Αντικατάσταση Κουφωμάτων

Βάσει των απαιτήσεων του προγράμματος για ενεργειακή αναβάθμιση, η παρέμβαση αφορά κατά βάση σε αντικατάσταση υφιστάμενων κουφωμάτων(συμπεριλαμβανομένης της αποξήλωσης τους και των εργασιών που απαιτούνται για την τελική διαμόρφωση του δομικού στοιχείου) με θερμομονωτικά / θερμο-διακοπτόμενα κουφώματα με διπλούς υαλοπίνακες. Επιλέξιμη είναι και η αλλαγή μόνο του υαλοπίνακα (συμπεριλαμβανομένων των εργασιών προσαρμογής του πλαισίου) με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται ενεργειακή αναβάθμιση του κουφώματος (υφιστάμενο πλαίσιο και υαλοπίνακας) πάνω από τις ελάχιστες απαιτήσεις. Επιλέξιμη επίσης είναι η αντικατάσταση εξώπορτας σε μονοκατοικία και κουφωμάτων κλιμακοστασίου και φωταγωγού σε πολυκατοικία.

Δεν συμπεριλαμβάνονται «ανοίγματα» προς εσωτερικούς χώρους του κτηρίου θερμαινόμενους ή μη (π.χ. πόρτα διαμερίσματος), ωστόσο, στην κατηγορία αυτή γίνονται αποδεκτές δαπάνες για σταθερά ή κινητά συστήματα σκίασης(τέντες, εξώφυλλα, ρολά, κλπ), όπως και και η τοποθέτηση εξωτερικών σκιάστρων και κινητών προστατευτικών εξωφύλλων στα ανοίγματα (παντζούρια, ρολά).

Τοποθέτηση / αναβάθμιση θερμομόνωσης

Με στόχο την θερμομονωτική προστασία του κτηριακού κελύφους, επιλέξιμες είναι η τοποθέτηση θερμομόνωσης(εξωτερικά ή εσωτερικά) στην επιστέγαση(είτε αυτή διαμορφώνεται ως επίπεδο δώμα ή ως οροφή κάτω από μη θερμομονωμένη στέγη), στην εξωτερική τοιχοποιία, καθώς και στην οροφή δαπέδου επάνω από ανοιχτό υπόστυλο χώρο (pilotis) ή από άλλο μη θερμαινόμενο χώρο (π.χ. δάπεδο ισογείου), με επικάλυψη είτε με επιχρίσματα είτε με ελαφρά πετάσματα.

 

Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης / ψύξης

Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμες:

 • Η εγκατάσταση νέου ή αντικατάσταση υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης με καινούριο σύστημα(κεντρικό ή ατομικό) πετρελαίου/φυσικού αερίου/υγραερίου/βιομάζας/αντλίας θερμότητας/Σ.Η.Θ.Υ.Α.. Η εγκατάσταση / αντικατάσταση αφορά στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του λεβητοστασίου στο σύνολό του και του δικτύου διανομής (αυτοματισμοί, κυκλοφορητές, καμινάδα, αντικατάσταση ή μόνωση σωληνώσεων, κλπ.). Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για δεξαμενή πετρελαίου και τερματικές μονάδες απόδοσης θερμότητας (σώματα καλοριφέρ, ενδοδαπέδιο σύστημα, κλπ).
  • Η τοποθέτηση διατάξεων αυτομάτου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης, όπως χρονοδιακόπτες, αυτοματισμούς αντιστάθμισης ή/και υδραυλικής ισορροπίας για τη ρύθμιση των μερικών φορτίων (τρίοδη ή τετράοδη ηλεκτροβάννα, ρυθμιστές στροφών κυκλοφορητών, κλπ), θερμοστάτες χώρων, θερμοστατικές κεφαλές θερμαντικών σωμάτων, κλπ., συμπεριλαμβανομένων συστημάτων θερμιδομέτρησης για την κατανομή δαπανών θέρμανσης καθώς και οι εργασίες για την αναβάθμιση της παροχής για την εγκατάσταση αντλίας θερμότητας.

Σύστημα παροχής ζεστού νερού χρήσης με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμη η τοποθέτηση αντλίας θερμότητας, ηλιακού συστήματος για την παροχή ζεστού νερού χρήσης ή/και υποβοήθηση του κυρίως συστήματος θέρμανσης (συλλέκτης, δοχείο αποθήκευσης νερού, βάση στήριξης, σωληνώσεις, κλπ).

 

 

Ποια είναι τα στάδια για να συμμετάσχω στο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ οίκον;

Σε πρώτη φάση απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά(τα οποία και επισυνάπτονται ηλεκτρονικά):

 • Πιστοποιήτικο Ενεργειακής Απόδοσης
 • Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου Ωφελούμενου
 • Οικοδομική άδεια ή άλλο αντίστοιχο νομιμοποιητικό έγγραφο
 • Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 συγκύριων ακινήτου( αν υπάρχουν συγκύριοι)
 • Το τελευταίο εκκαθαριστικό από την Εφορία
 • Πλέον πρόσφατο Αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Ε1 (Μόνο στην περίπτωση που χρησιμοποιείται από τον ίδιο)
 • Αντίγραφο Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) ( Μόνο στην περίπτωση που δεν έχει προσκομιστεί το ΕΤΑΚ)

Για κατοικία που χρησιμοποιείται από τρίτο πρόσωπο :

-Για ενοικιαζομένη κατοικία ή κατοικία που παραχωρείται δωρεάν:

 • Πλέον πρόσφατο αντίγραφο Αναλυτικής Κατάστασης για τα Μισθώματα Ακινήτων (Ε2)
 • Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 ενοίκου ότι χρησιμοποιεί το ακίνητο ως κατοικία ή επαγγελματική στέγη ή

-Για κατοικία που χρησιμοποιείται απο συγκύριο τα παραπάνω 2 μπορούν να αντικατασταθούν από

 • Αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος συγκύριου

Σημείωση: Επιλέξιμες είναι οι παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται μετά την έκδοση του Π.Ε.Α.  της πρώτης ενεργειακής επιθεώρησης (ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας )

Έπειτα η μεγάλη αλλαγή στο νέο πρόγραμμα εξοικονομώ κατ οίκον είναι ότι η παρακολούθηση της πορείας της αίτησης για την ένταξη ή μη και την εκταμίευση του ποσού θα γίνεται ηλεκτρονικά. Κάθε φυσικό πρόσωπο που επιθυμεί να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα πρέπει αρχικά να ελέγξει αν είναι επιλέξιμος Ωφελούμενος και εάν η ιδιοκτησία του μπορεί να θεωρηθεί επιλέξιμη κατοικία. Έτσι, πρέπει να εξασφαλίσει κωδικούς για την εφαρμογή TAXISnet για την είσοδο του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος. Πρέπει, επίσης , ως προετοιμασία να υπάρχει η κάλυψη νομικών ή άλλων εκκρεμοτήτων (συγκυριότητας, αίτηση πολυκατοικίας όπου χρειάζεται γενική συνέλευση, κλπ.)

Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωμα να υποβάλλει μία (1) και μόνο αίτηση. Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 28/2/2018.